TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 11 / 2022
Đã nhận 67 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 66 hồ sơ
Đúng hạn 66 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 1 hồ sơ
Đúng hạn 1 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)